برنامه هفتگی
  

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

شنبه 95/11/2

نقدوتحلیل فیلم کشتی شکسته....

19

سالن گوشه

نمایشگاه «نقاشیهای قهوه خانه ای»

10الی20

گالری 1

نمایشگاه «خوشنویسی محمدعلی معین»

10الی20

گالری 2

یکشنبه95/11/3

نمایش کودک«مادرجان سلام»

17

سالن گوشه

نمایشگاه «نقاشیهای قهوه خانه ای»

10الی20

گالری 1

نمایشگاه «خوشنویسی محمدعلی معین»

10الی20

گالری 2

دوشنبه95/11/4

کنسرت گروه «کنج»

20

سالن اصلی

نمایش کودک«مادرجان سلام»

17

سالن گوشه

نمایشگاه «نقاشیهای قهوه خانه ای»

10الی20

گالری 1

نمایشگاه «خوشنویسی محمدعلی معین»

10الی20

گالری 2

سهشنبه95/11/5

کنسرت گروه «همخوانان آوا»

20

سالن اصلی

سه شنبه های شعر نیاوران

16

سالن گوشه

نمایشگاه «نقاشیهای قهوه خانه ای»

10الی20

گالری 1

نمایشگاه «خوشنویسی محمدعلی معین»

10الی20

گالری 2

چهارشنبه95/11/6

کنسرت گروه «اتحاد»

21

سالن اصلی

نمایش کودک«مادرجان سلام»

17

سالن گوشه

نمایش «گاردونی»

20

سالن گوشه

نمایشگاه «نقاشیهای قهوه خانه ای»

10الی20

گالری 1

نمایشگاه «خوشنویسی محمدعلی معین»

10الی20

گالری 2

 

پنجشنبه95/11/7

بزرگداشت استادان حوزه موسیقی

15

سالن اصلی

نمایش کودک«مادرجان سلام»

17

سالن گوشه

نمایش «گاردونی»

20

سالن گوشه

نمایشگاه «نقاشیهای قهوه خانه ای»

10الی20

گالری 1

نمایشگاه «خوشنویسی محمدعلی معین»

10الی20

گالری 2

جمعه95/11/8

رونمایی کتاب و موسیقی آموزشگاهی

9 الی 12

سالن اصلی

حرکات نمایشی «خانم ارسطو» بانوان

15

سالن اصلی

کنسرت گروه «برف»

20

سالن اصلی

نمایش کودک«مادرجان سلام»

17

سالن گوشه

نمایش «گاردونی»

20

سالن گوشه

نمایشگاه «خوشنویسی محمدعلی معین»

10الی20

گالری 2

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.