برنامه هفتگی
 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

تهیه بلیط

شنبه 97/8/19

نمایش کودک«دردونه»

17

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

یکشنبه97/8/20

کنسرت گروه«راستان»بانوان

20

سالن اصلی

 

نمایش کودک«دردونه»

17

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

دوشنبه97/8/21

کنسرت گروه«شورولیوره»برزیل

20

سالن گوشه

 

نمایش کودک«دردونه»

17

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

سه‎شنبه97/8/22

سه شنبه های شعر نیاوران

17

سالن گوشه

 

چهارشنبه97/8/23

نمایش کودک«دردونه»

17

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

شاهنامه خوانی

16

اتاق کنفرانس

 

پنجشنبه97/8/24

جلسه مثنوی خوانی«دکترنبوی»

10

اتاق کنفرانس

 

جمعه 97/8/25

نمایش کودک«دردونه»

17

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش

نمایش کمدی «خرس»

20

سالن گوشه

با کلیک بر روی نام نمایش