برنامه هفتگی
 

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

شنبه96/7/29

نمایشگاه انجمن نقاشان ایران

10 الی 20

گالری 1

نمایشگاه نقاشیخط«رضا عمادی»

10 الی 20

گالری 2

یکشنبه96/7/30

نمایش کودک«جزیزه لانگولیو»

17

سالن گوشه

نمایشگاه انجمن نقاشان ایران

10 الی 20

گالری 1

نمایشگاه نقاشیخط«رضا عمادی»

10 الی 20

گالری 2

دوشنبه96/8/1

نمایش «به مناسبت وروداشکان»

19

سالن اصلی

نمایش کودک«جزیزه لانگولیو»

17

سالن گوشه

نمایشگاه انجمن نقاشان ایران

10 الی 20

گالری 1

نمایشگاه نقاشیخط«رضا عمادی»

10 الی 20

گالری 2

شاهنامه خوانی

16

پلاتو

رمز طنز

17

کتابخانه

سهشنبه96/8/2

نمایش «به مناسبت وروداشکان»

19

سالن اصلی

سه شنبه های شعرنیاوران

16

سالن گوشه

نمایشگاه انجمن نقاشان ایران

10 الی 20

گالری 1

نمایشگاه نقاشیخط«رضا عمادی»

10 الی 20

گالری 2

چهارشنبه96/8/3

نمایش«به مناسبت ورود اشکان»

19

سالن اصلی

نمایش کودک«جزیزه لانگولیو»

17

سالن گوشه

نمایشگاه انجمن نقاشان ایران

10 الی 20

گالری 1

نمایشگاه نقاشیخط«رضا عمادی»

10 الی 20

گالری 2

پنجشنبه96/8/4

نمایش کودک«جزیزه لانگولیو»

17

سالن گوشه

نمایشگاه انجمن نقاشان ایران

10 الی 20

گالری 1

نمایشگاه نقاشیخط«رضا عمادی»

10 الی 20

گالری 2

جمعه 96/8/5

نمایش«به مناسبت ورود اشکان»

19

سالن اصلی

نمایشگاه انجمن نقاشان ایران

14 الی 20

گالری 1

نمایشگاه نقاشیخط«رضا عمادی»

14 الی 20

گالری 2

 

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد