برنامه هفتگی

.

ایام هفته

عنوان برنامه

ساعت

مکان

شنبه 25/2/95

 

هفته موسیقى تلفیقى

18:30 و 21

سالن خلیج فارس

نمایشگاه نقاشی احسان مالکى

١٠ الی 21

گالری ٢

یکشنبه

26/2/95

هفته موسیقى تلفیقى

18:30 و 21

سالن خلیج فارس

نمایش کودک « ترگل»

١٧

سالن گوشه

نمایش « فراموش نامه »

20

سالن گوشه

نمایشگاه نقاشی احسان مالکى

١٠ الی 21

گالری ٢

دوشنبه

27/2/95

هفته موسیقى تلفیقى

18:30 و 21

سالن خلیج فارس

نمایش کودک « ترگل»

١٧

سالن گوشه

نمایش « فراموش نامه »

20

سالن گوشه

نمایشگاه نقاشی احسان مالکى

١٠ الی 21

گالری ٢

سه شنبه

28/2/95

«سه شنبه های شعر نیاوران»

17 الی ١٩

سالن گوشه

هفته موسیقى تلفیقى

18:30 و 21

سالن خلیج فارس

نمایش « فراموش نامه »

20

سالن گوشه

نمایشگاه نقاشی احسان مالکى

١٠ الی 21

گالری ٢

چهارشنبه

29/2/95

نمایش کودک « ترگل»

١٧

سالن گوشه

نمایش « فراموش نامه »

20

سالن گوشه

هفته موسیقى تلفیقى

18:30 و 21

سالن خلیج فارس

نمایش حرکات آئینی سنتی « ایران بانو » (ویژه بانوان )

١٤ الی ١٦

سالن اصلی

نمایشگاه نقاشی احسان مالکى

١٠ الی 21

گالری ٢

پنجشنبه

30/2/95

نمایش کودک « ترگل»

١٧

سالن گوشه

کنسرت آواى صحرا(ویژه بانوان)

16

سالن اصلی

کنسرت گروه آروشا

21

سالن اصلی

افتتاح نمایشگاه نقاشی، حجم و آثار مصطفی دشتی

17

گالری١

نمایشگاه نقاشی احسان مالکى

١٠ الی 21

گالری ٢

جمعه

31/2/95

بزرگداشت نیما وارسته

19

سالن اصلی

موسیقى هنرجویى راه صبا

11

سالن اصلی

کنسرت آواى صحرا(ویژه بانوان)

16

سالن اصلی

نمایش کودک « ترگل»

١٧

سالن گوشه

نمایش « فراموش نامه »

20

سالن گوشه

نمایشگاه نقاشی، حجم و آثار مصطفی دشتی

١٠ الی ٢٠

گالری١

نمایشگاه نقاشی احسان مالکى

١٠ الی 21

گالری ٢